25 กุมภาพันธ์ 2554

ทดสอบ MikTeX 2.9(XeLaTex) + 13 ฟอนต์ราชการ


ใช้ MikTeX 2.9 Basic ทดสอบทั้งหมด 13 ฟอนต์

% ------ Test MikTeX 2.9(XeLaTex) + 13 ฟอนต์ ราชการ
% ----- 2011 Jan 30 Chakkree Tiyawongsuwan
\documentclass[11pt,a4paper]{article}
\usepackage{xltxtra}
\usepackage{fontspec}

\XeTeXlinebreaklocale "th"
\setmainfont{TH SarabunPSK}

\newcommand{\bangkokfullname}{
\noindent กรุงเทพมหานคร อมรรัตรโกสินทร์ \\
มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ \\
นพรัตนราชธานีบูรีรมย์\\
อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน\\
อมรพิมานอวตารสถิต\\
สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์\\
}

\begin{document}
\noindent
1. TH SarabunPSK ออกแบบโดย คุณศุภกิจ เฉลิมลาภ \newline
\bangkokfullname
\newline
2. TH Charmonman ออกแบบโดยคุณเอกลักษ์ เพียรพนาเวช \newline
{\fontspec{TH Charmonman} \bangkokfullname }
\newline
3. TH Krub ออกแบบโดยคุณเอกลักษณ์ เพียรพนาเวช\newline
{\fontspec{TH Krub} \bangkokfullname }
\newline
4. TH Srisakdi ออกแบบโดย ทีม อักษราเมธี (คุณไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์,คุณบวร จรดล)\newline
{\fontspec{TH Srisakdi} \bangkokfullname }
\newline
5. TH Niramit AS ออกแบบโดย ทีม อักษราเมธี (คุณไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์,คุณบวร จรดล)\newline
{\fontspec{TH Niramit AS} \bangkokfullname }
\newline
6. TH Charm of AU ออกแบบโดย คุณกัลยาณมิตร นรรัตน์พุทธิ\newline
{\fontspec{TH Charm of AU} \bangkokfullname }
\newline
7. TH Kodchasal ออกแบบโดย คุณกัลย์สุดา เปี่ยมประจักพงษ์\newline
{\fontspec{TH Kodchasal} \bangkokfullname }
\newline
8. TH K2D July8 (8 กรกฏา) ออกแบบโดย คุณกานต์ รอดสวัสดิ์\newline
{\fontspec{TH K2D July8} \bangkokfullname }
\newline
9. TH Mali Grade 6 ออกแบบโดย คุณสุดารัตน์ เลิศสีทอง\newline
{\fontspec{TH Mali Grade 6} \bangkokfullname }
\newline
10. TH Chakra Petch (จักรเพชร) ออกแบบโดย คุณธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ\newline
{\fontspec{TH Chakra Petch} \bangkokfullname }
\newline
11. TH Baijam ออกแบบโดย ทีม PITA (คุณรพี สุวีรานนท์, คุณวิโรจน์ จิรพัฒนกุล)\newline
{\fontspec{TH Baijam} \bangkokfullname }
\newline
12. TH KoHo ออกแบบโดย กลุ่ม ก-ฮ (คุณขาม จาตุรงคกุล, คุณกนกวรรณ แพนไธสง, คุณขนิษฐา สิทธิแย้ม)\newline
{\fontspec{TH KoHo} \bangkokfullname }
\newline
13. TH Fah Kwang ออกแบบโดย ทีม สิบเอ็ด (คุณกิตติ ศิริรัตนบุญชัย, คุณนิวัฒน์ ภัทโรวาสน์)\newline
{\fontspec{TH Fah kwang} \bangkokfullname }
\newline
\end{document}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น