28 มกราคม 2554

ทดสอบ MikTeX 2.9(XeLaTeX) + ฟอนต์ TH SarabunPSK

ตอนนี้ได้มีการออกรุ่น MikTeX 2.9 และมีข่าวการใช้งานของฟอนต์ราชการเป็นฟอนต์ TH SarabunPSK ผมเลยลองทดสอบดูครับ ไม่มีปัญหาเรื่องวรรณยุกต์ลอย และใช้คำสั่งตั้งฟอนต์ไม่ซับซ้อน แบบ Angsana เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของการประกาศใช้ฟอนต์ใหม่% ------ Test MikTeX 2.9 + ฟอนต์ TH SarabunPSK
%% XeLaTeX
\documentclass[11pt,a4paper]{article}
\usepackage{xltxtra}
\XeTeXlinebreaklocale "th"
\setmainfont{TH SarabunPSK}
\title{ทดสอบ MikTeX 2.9 + ฟอนต์ TH SarabunPSK }
\author{จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ}
\begin{document}
\maketitle
\section{ทดสอบ MikTeX 2.9 + ฟอนต์ TH SarabunPSK }
ตอนนี้ได้มีการออกรุ่น MikTeX 2.9 และมีข่าวการใช้งานของฟอนต์ราชการเป็นฟอนต์ TH SarabunPSK ผมเลยลองทดสอบดูครับ ไม่มีปัญหาเรื่องวรรณยุกต์ลอย
ป้ากะปู่กู้อีจู้ อ่ะ อี อี่ อี้ อี๊ อี๋ ปู ปู่ ปู้ ปู๊ ปู๋ ปี ปี่
\end{document}

ผลการรัน