18 เมษายน 2554

XeLaTeX Template

บทความตอนนี้ไม่มีอะไรครับ เนื่องจากเวลาเริ่มเขียน XeLaTeX เอกสารชุดใหม่ ต้องคอยไปเปิดของเก่า ก๊อปปี้ แล้วตัดทอนส่วนที่ไม่ต้องการออก เลยคิดว่าจะทำเป็นแม่แบบ ใช้งานเอง เวลาจะทำใหม่ก็มาก๊อปปี้ได้เลย เพื่อความสะดวกในการใช้งานของผมเอง


แม่แบบที่ 1 อย่างง่าย

\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage{xltxtra}

\begin{document}
\fontspec[
ItalicFont={TH SarabunPSK Italic},
BoldFont={TH SarabunPSK Bold},
BoldItalicFont={TH SarabunPSK Bold Italic},
]{TH SarabunPSK}


%% เนื้อหา

\end{document}


แม่แบบที่ 2 กรณีที่ต้องการใช้งานวันที่ภาษาไทย ให้ติด polyglossia เพิ่ม

\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage{xltxtra}
\usepackage{polyglossia}
\usepackage[top=25mm, bottom=20mm, left=25mm, right=20mm]{geometry}
\XeTeXlinebreaklocale "th"
\XeTeXlinebreakskip = 0pt plus 1pt 
\defaultfontfeatures{Scale=1.23}

\title{ชื่อบทความ}

%% ใช้ร่วมกับ polyglossia เพื่อให้ได้วันที่ภาษาไทย
\setdefaultlanguage{thai}
\newfontfamily{\thaifont}[Script=Thai]{TH SarabunPSK:script=thai}

\begin{document}
\fontspec[
ItalicFont={TH SarabunPSK Italic},
BoldFont={TH SarabunPSK Bold},
BoldItalicFont={TH SarabunPSK Bold Italic},
]{TH SarabunPSK}


\maketitle
 %% เนื้อหา

\end{document}